Telerau Masnach

Telerau Masnach

1. Cyflwyniad

1.1 Mae'r telerau a gynhwysir yn y ddogfen hon (Telerau Masnachu) yn berthnasol i holl drafodion ar gyfer prynu cynhyrchion a gwasanaethau (pob un yn "Gwasanaeth" neu, dau neu fwy, y "Gwasanaethau") oddi ar y wefan (ein "Safle"). Drwy archebu unrhyw Wasanaethau o'n Safle rydych yn nodi eich bod yn derbyn i gael eich rhwymo gan y Telerau hyn Masnachu. Maent yn ffurfio cytundeb cyfreithiol rhyngoch chi a ni a dim ond yn cael ei ddiwygio gyda'n caniatâd.

1.2 Mae eich defnydd o'n safle yn amodol ar ein gwefan Telerau Defnyddio. Dylech hefyd ddarllen ein Polisi Cwci Privacy &.

1.3 Bydd y Telerau Masnachu gymwys yn lle'r ac ennill y dydd dros y Telerau Masnach sy'n cyd-fynd â'r Telerau Defnyddio a Privacy & Polisi Cwcis. Rydych yn cydnabod nad ydych wedi gosod unrhyw ddibyniaeth ar y Masnachu Telerau ar ein Safle.

1.4 Rydym yn cadw'r hawl i newid y Telerau Masnach o bryd i'w gilydd heb rybudd ymlaen llaw i chi, ar yr amod na fydd unrhyw newid o'r fath yn effeithio ar unrhyw bryniannau a wnaed gennych cyn y newid yn cael ei weithredu.
2 Archebu

2.1 Efallai y byddwch yn gosod archeb i brynu Gwasanaeth hysbysebu ar werth ar ein Safle trwy ddilyn yr awgrymiadau ar y sgrin ar ôl clicio ar yr eitem y mae gennych ddiddordeb ynddynt. Byddwch yn cael cyfle i wirio a chywiro unrhyw gamgymeriadau mewnbwn yn eich archeb hyd at y pwynt lle byddwch yn cyflwyno eich archeb drwy glicio ar y botwm "Gorchymyn Place" ar y dudalen ddesg dalu.

2.2 Mae'r holl archebion gan ydych yn ddarostyngedig i dderbyn gennym ni. Efallai y byddwn yn dewis peidio â derbyn eich archeb am unrhyw reswm, ac ni fydd yn atebol i chi nac i unrhyw un arall yn yr amgylchiadau hynny.

2.3 Ar ôl cyflwyno gorchymyn i ni, byddwch yn derbyn gorchymyn ebost cydnabyddiaeth gyda'ch cyfeirnod archeb a manylion y cynnyrch yr ydych wedi eu harchebu. Bydd Derbyn eich archeb a ffurfio contract rhyngom yn digwydd pan fyddwn yn anfon ebost atoch yn cadarnhau bod y cynnyrch yr ydych wedi archebu yn cael ei anfon i chi, oni bai ein bod wedi rhoi gwybod i chi nad ydym yn derbyn eich archeb neu fod gennych eisoes canslo yn unol â darpariaethau isod (gweler canslo a Ffurflenni).

2.4 Os yw eich archeb yn cynnwys (au) a Gwasanaeth (au) sydd ddim / ar gael o stoc, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost neu dros y ffôn i ofyn i chi sut yr ydych am fwrw ymlaen. Byddwch yn cael y dewis i aros nes bod y Gwasanaeth (au) sydd / ar gael o stoc, neu ganslo eich archeb.

3 Prisiau a thalu

3.1 Mae'r prisiau o Wasanaethau hysbysebu ar werth ar ein Safle yn cael eu, fel y nodir ar ein Safle. Mae'r holl brisiau yn mewn punnoedd (£) sterling, heb gynnwys TAW, a thaliadau cyflenwi / llongau. Bydd costau cyflenwi / llongau yn cael ei ychwanegu at y cyfanswm sy'n ddyledus ar ôl i chi wedi cadarnhau eich archeb. Bydd lapio anrheg, pan fyddant ar gael a ble a ddewiswyd gennych chi, yn amodol ar y tâl perthnasol fydd yn cael ei harddangos yn glir pan fyddwch yn cadarnhau eich archeb.

3.2 Gall prisiau yn newid ar unrhyw adeg cyn i (ond nid ar ôl) derbyn eich archeb.

3.3 Ni allwn dderbyn eich archeb nes y byddwch wedi talu ar ei gyfer yn llawn. Gellir talu gan y rhan fwyaf o gardiau credyd neu ddebyd mawr, trwy lenwi'r manylion perthnasol ar y dudalen ddesg dalu.

3.4 Yn yr achos annhebygol bod y pris o eitem wedi ei hysbysebu anghywir ar ein Safle, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost neu dros y ffôn i ofyn a ydych am fynd ymlaen â'r gorchymyn am y pris cywir. Os nad ydych yn hapus i fwrw ymlaen, neu yr ydym yn gallu cael eich cyfarwyddiadau, byddwn yn canslo'r archeb. Oni bai ein bod eisoes wedi cadarnhau anfon eich archeb, ni fyddwn yn rhaid i gyflenwi gwasanaethau yn y pris anghywir.

4. Darparu / Shipping

4.1 Yn amodol ar argaeledd, byddwn yn gwneud pob ymdrech resymol i ddarparu'r gwasanaethau rydych wedi archebu cyn gynted â phosibl ar ôl eich archeb yn cael ei dderbyn gennym ni. Rydym yn anfon eitemau a archebwyd gennych fel y byddant ar gael.

4.2 Byddwn yn darparu yn uniongyrchol i'r cyfeiriad a nodir yn eich archeb.

4.3 Dosbarthu yn cael eu gwneud o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc a gwyliau cyhoeddus) Fel rheol rhwng 8am a 5pm. Ni all y amseriad union o gyflwyno yn cael ei nodi. Gall rhai danfoniadau angen llofnod i gadarnhau derbyn.

4.4 Ar ôl cyflwyno, mae'r Gwasanaethau harchebu a fydd yn dod yn eich eiddo a'ch cyfrifoldeb a, ac eithrio mewn perthynas â Gwasanaethau sydd wedi eu difrodi neu ddiffygiol pan gyflwynir neu wedi cael eu darparu yn anghywir, ni fyddwn yn derbyn unrhyw atebolrwydd am eu colled, difrod neu ddinistrio ar ôl iddynt gael cael eu cyflwyno.

5. Canslo a ffurflenni

5.1 Oni bai fod un o'r eithriadau a restrir yng Nghymal 5.4, isod yn gymwys, efallai y byddwch yn canslo eich archeb (neu unrhyw ran ohono) heb roi unrhyw reswm o fewn pedwar ar ddeg (14) diwrnod. Bydd y cyfnod canslo yn dod i ben pedwar ar ddeg (14) diwrnod o'r diwrnod y byddwch yn caffael, neu drydydd parti ar wahân i'r cludwr a nodir gan chi caffael, meddiant corfforol o'r nwyddau. I arfer yr hawl i ganslo, rhaid i chi roi gwybod i ni, gan roi eich enw llawn, cyfeiriad a chyfeirnod y gorchymyn (os oes) neu ni, trwy ddychwelyd y Gwasanaethau, yn unol â darpariaethau isod (gweler Cymal 5.5).

5.2 Er mwyn cwrdd â'r dyddiad cau canslo, mae'n ddigon i chi anfon eich cyfathrebu ymwneud â'ch arfer yr hawl i ganslo cyn i'r cyfnod canslo wedi dod i ben.

5.3 Os byddwch yn canslo contract hwn, byddwn yn ad-dalu i chi i gyd taliadau a dderbyniwyd gennych, gan gynnwys y gost o ddarparu / llongau (heblaw am y costau atodol sy'n codi os byddwch yn dewis math o gyflenwi / llongau ar wahân i'r math rhataf o gyflwyno safonol / llongau a gynigir gennym ni). Byddwn yn gwneud ad-daliad gan ddefnyddio'r un dull o dalu wrth i chi eu defnyddio ar gyfer y trafodiad cychwynnol, oni bai eich bod wedi cytuno yn benodol fel arall; beth bynnag, ni fydd rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd o ganlyniad i'r ad-daliad. Efallai y byddwn yn atal y ad-daliad hyd nes y byddwn wedi derbyn y nwyddau yn ôl neu os ydych wedi darparu tystiolaeth eich bod wedi anfon yn ôl y nwyddau, pa un bynnag yw'r cynharaf.

5.4 Ni chewch ganslo eich archeb os:
a. ydych wedi cymryd unrhyw sain a / neu recordiadau gweledol neu feddalwedd cyfrifiadurol allan o'r deunydd pacio selio y maent yn eu darparu i chi;
b. Gwasanaethau yn cynnwys eitemau darfodus, neu wedi cael eu selio at ddibenion diogelu iechyd neu hylendid, unwaith y bydd y rhain wedi cael eu heb eu selio ar ôl i chi eu derbyn;
c. y Gwasanaethau wedi'u haddasu neu eu gwneud i'ch manylebau eu hunain;
d. unrhyw Wasanaethau ydych wedi dechrau i lawrlwytho neu nant; neu
e. unrhyw Wasanaethau sy'n dod yn cymysgu anwahanadwy gydag eitemau eraill ar ôl eu cyflwyno,
oni bai bod y Gwasanaethau fath yn cael eu difrodi neu ddiffygiol pan gânt eu cyflwyno i chi neu wedi cael eu cyflwyno yn anghywir.

5.5 Dylai pob cyfryw Wasanaethau yn ôl o fewn pedwar ar ddeg (14) diwrnod o chi ganslo eich archeb ac, mewn unrhyw achos, heb fod yn hwyrach na wyth ar hugain (28) diwrnod ar ôl y Gwasanaeth (au) wedi cael eu darparu i chi, yn unol â'r yn dilyn y broses:
a. dychwelyd y parsel i ni, rydym yn awgrymu, naill ai drwy negesydd neu drwy'r post 'recorded delivery' neu fath arall o bost ardystiedig. Rydym yn cynghori eich bod yn trefnu digon o yswiriant post i dalu am y gwerth y cynnwys.
b. Efallai y byddwch yn dychwelyd y cynnyrch (cynhyrchion) i ein siop leol. Os gwelwch yn dda ddod gyda chi nodyn ffurflenni fydd wedi eu cynnwys yn y pecyn y mae eich archeb ei ddarparu, neu brawf arall o brynu.

5.6 Nid yw ein polisi ar ganslo a ffurflenni yn effeithio ar eich hawliau cyfreithiol statudol.

6 Gwasanaethau diffygiol

6.1 Os bydd unrhyw Gwasanaeth ydych yn prynu yn cael ei difrodi neu ddiffygiol pan gânt eu cyflwyno i chi efallai y byddwn yn cynnig trwsio, cyfnewid neu ad-dalu fel y bo'n briodol, yn unol â'ch hawliau cyfreithiol. Os ydych yn credu bod Gwasanaeth yn ddiffygiol, dylech roi gwybod i ni drefnu ar gyfer dychwelyd y Gwasanaeth (au).

6.2 Nid yw ein polisi ar Wasanaethau diffygiol yn effeithio ar eich hawliau cyfreithiol statudol.

7 Gwybodaeth am y Gwasanaeth

7.1 Rydym wedi cymryd camau rhesymol i arddangos mor gywir â phosibl y lliwiau a rhoi manylion ein Gwasanaethau eraill yn y delweddau sy'n ymddangos ar ein Safle. Fodd bynnag, gan fod y lliwiau gwirioneddol ac yn rhoi manylion i chi weld ar y sgrin yn dibynnu ar eich sgrîn, ni allwn warantu y arddangos eich sgrîn o unrhyw liw neu eraill yn rhoi manylion yn union fydd yn adlewyrchu lliw neu manylu y Gwasanaeth (au) ar gyflenwi.

7.2 Unrhyw wybodaeth ar ein Safle ynghylch sizing o Wasanaethau ei gynnwys fel canllaw yn unig. Os ydych mewn unrhyw amheuaeth ynghylch faint unrhyw Gwasanaeth ei angen arnoch, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â ni cyn gosod archeb.

8 Rheolau ar gyfer darparu y tu allan i'r Deyrnas Unedig

8.1 Os byddwch yn dewis i gael mynediad at ein Safle o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig, chi sy'n gyfrifol am gydymffurfio â chyfreithiau lleol, os ac i'r graddau eu bod yn berthnasol. Nid ydym yn cynrychioli nac yn gwarantu y bydd unrhyw Gwasanaeth (au) ar ein Safle yn addas i'w ddefnyddio neu ar gael mewn lleoliadau y tu allan i'r Deyrnas Unedig, neu fod yn cydymffurfio ag unrhyw ofynion cyfreithiol neu reoleiddiol o leoliadau eraill o'r fath.

8.2 Cysylltwch â ni cyn archebu Gwasanaethau ar gyfer cyflawni y tu allan i'r Deyrnas Unedig. Efallai y byddwn yn gwrthod derbyn eich archeb, dylech gysylltu â ni cyn archebu. Yn amodol ar gennym yn cytuno i ac yn gallu cyflwyno'r Gwasanaethau y tu allan i'r Deyrnas Unedig fel y gallant fod yn ddarostyngedig i fewnforio dyletswyddau a threthi. Byddwch yn gyfrifol am y rhain. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y taliadau o'r fath ac ni all roi cyngor i chi ynghylch yr hyn y gallant fod, er y gallai eich swyddfa arferion lleol yn gallu cynorthwyo. Ar gyfer danfoniadau tu allan i'r Deyrnas Unedig, byddwch yn cael eich ystyried yn y mewnforiwr ac mae'n eich cyfrifoldeb chi yw cydymffurfio â'r holl gyfreithiau a rheoliadau o'r wlad y mae'r gwasanaethau yn cael eu cyflwyno. Efallai y danfoniadau trawsffiniol yn destun agor a harchwilio gan awdurdodau tollau.

9 Diogelwch

9.1 Rydym yn deall y gall fod gennych bryderon am ddiogelwch ar y rhyngrwyd. Mae ein safle yn defnyddio gweinydd diogel yn ein proses archebu ar-lein i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol.

9.2 Pan fyddwch yn symud ymlaen at y ddesg dalu, cyn i chi eu hannog i gwblhau eich bilio a cyfeiriad llongau, bydd eich porwr yn mynd i mewn modd diogel. Bydd data sy'n ymwneud â eich archeb a'ch manylion cerdyn personol a thalu pob pasio at ein gweinydd mewn fformat wedi ei amgryptio. Cyn gynted ag y byddwch wedi gorffen archebu byddwch yn gadael modd diogel. Fel amddiffyniad ychwanegol i chi, ein system wedi'i chynllunio fel nad ydych yn gallu gosod archeb nes eich bod yn ddiogel o fewn modd diogel.

9.3 Rydym yn argymell nad ydych yn cyfleu manylion eich cerdyn talu i unrhyw un, gan ein cynnwys ni, trwy e-bost. Ni allwn fod yn gyfrifol am unrhyw golledion efallai yr ewch iddynt wrth drosglwyddo gwybodaeth i ni drwy gyswllt rhyngrwyd neu drwy e-bost. Bydd unrhyw golled o'r fath yn gwbl eich cyfrifoldeb.

9.4 Os oes gennych unrhyw ymholiadau ychwanegol ynglŷn â diogelwch, cysylltwch â ni.

10 Ein hatebolrwydd

10.1 Ni fyddwn yn atebol i chi lle y perfformiad unrhyw un o'n hymrwymiadau yn cael ei atal neu gyfyngu gan unrhyw amgylchiad neu achos y tu hwnt i'n rheolaeth resymol.

10.2 Rydych yn gyfrifol am y defnydd a wnewch o'r Gwasanaeth (au) yr ydych yn archebu. I'r graddau heb ei wahardd gan y gyfraith, rydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu niwed nad yw'n rhesymol ei ragweld neu am unrhyw golled busnes (sy'n cynnwys colli elw, contractau, ewyllys da, ymyrraeth busnes, colli busnes neu gyfle a cholledion eraill tebyg ).

10.3 Rydym yn derbyn atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol a achosir gan ein hesgeulustod a chyfrifoldeb am gamliwio twyllodrus ac unrhyw atebolrwydd arall na ellir, o dan gyfraith Lloegr, yn cael eu heithrio.

10.4 Nid oes dim yn yr adran hon neu yn rhywle arall yn ein Telerau Masnach yn effeithio ar eich hawliau cyfreithiol statudol.

11 Data Personol

11.1 Byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â'n Polisi Cwcis Preifatrwydd a. Cymerwch amser i ddarllen ein Polisi Cwci Privacy &, gan ei fod yn cynnwys termau pwysig sy'n berthnasol i chi.

12 Cyffredinol

12.1 Bydd methu gennym ni i orfodi hawl nid yw'n arwain at ildiad o hawl o'r fath. Efallai nad ydych yn aseinio neu drosglwyddo eich hawliau dan y Telerau hyn Masnachu.

12.2 Os canfyddir bod unrhyw ran o'r Telerau hyn Masnachu i fod anorfodadwy fel mater o gyfraith, bydd pob rhan arall o'r Telerau hyn Masnachu yn effeithio a bydd yn parhau mewn grym.

12.3 Rydych yn ac rydym yn cytuno bod y gyfraith yn Lloegr yn berthnasol i'r Telerau hyn Masnachu a bod unrhyw anghydfod rhyngom sy'n deillio o neu mewn cysylltiad â'r Telerau hyn Masnachu yn cael eu trin yn unig gan y llysoedd Lloegr, oni bai eich bod yn byw mewn rhan arall o'r y Deyrnas Unedig, ac os felly bydd y gyfraith berthnasol y rhan honno o'r Deyrnas Unedig yn berthnasol a bydd unrhyw anghydfod yn cael ei dwyn gerbron y llysoedd yno. Mae'n ofynnol i ni yn ôl y gyfraith i roi gwybod i chi bod modd prynu yn dod i ben yn Saesneg yn unig ac nad oes gofynion ffeilio cyhoeddus yn gymwys.

Ni fydd 12.4 gan unigolyn nad yw'n barti i'r cytundeb hwn yn cael unrhyw hawliau o dan Ddeddf 1999 Contractau (Hawliau Trydydd Parti) i orfodi unrhyw un o delerau'r cytundeb hwn.

12.5 Hyd yn oed os ydym yn oedi wrth orfodi cytundeb hwn, gallwn barhau i orfodi yn nes ymlaen. Os nad ydym yn mynnu ar unwaith eich bod yn gwneud unrhyw beth mae gofyn i chi ei wneud dan y Telerau hyn Masnachu, neu os ydym yn oedi wrth gymryd camau yn eich erbyn mewn perthynas â'ch torri'r cytundeb hwn, ni fydd yn golygu nad oes rhaid i chi wneud rhai pethau ac ni fydd yn atal ni gymryd camau yn eich erbyn yn nes ymlaen. Er enghraifft, os byddwch yn colli taliad ac nid ydym yn mynd ar ôl i chi, ond rydym yn parhau i ddarparu'r Gwasanaethau, gallwn dal i fod angen i chi wneud y taliad ar ddyddiad diweddarach.

13 Sut i gysylltu â ni

13.1 Mae croeso i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion a nodir ar ein Safle.
Share by: